Aviso legal

AVÍS LEGAL
1.- INFORMACIÓ GENERAL
La web http://ecstaticdancebarcelona.com i el seu domini són propietat de amb NIF
52420414x (en endavant, BcnEcstaticDance), i amb domicili a
Cami Ratera 23, 08732 Castellvi de la Marca Barcelona (només per a notificacions oficials).
2.- OBJECTE
Aquesta pàgina web, propietat de BcnEcstaticDance, ha estat creada i dissenyada per
donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet, a la
informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per
aquesta entitat.
El present Avís Legal té com a objecte establir les condicions generals que regulen
l’accés i ús general d’aquesta pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que,
l’accés i ús de la mateixa suposa la submissió i acceptació de les condicions generals
incloses en aquest Avís Legal.
BcnEcstaticDance es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense
necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels Continguts i
serveis, de les disposicions d’aquest Avís Legal i, en general, de quants elements
integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.
3.-ACCÉS I ÚS DE LA PÀGINA WEB
3.1. Accés a la pàgina web
Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web. En cas que hi hagi
productes o serveis que requereixin un determinat pagament, BcnEcstaticDance
informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.
En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix
registre d’usuari previ. Això no obstant, els usuaris podran sol·licitar, complimentant els
formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre BcnEcstaticDance.
Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal
facilitades en els formularis seran pròpies i certes. Els usuaris seran els únics
responsables de les manifestacions falses o inexactes que facin, i dels perjudicis que
l’ús d’aquest informació pugui ocasionar a BcnEcstaticDance o a tercers. Igualment,
els usuaris es comprometen a notificar a BcnEcstaticDance qualsevol canvi que es
pugui produir, en relació a la informació i les dades personals comunicades.
BcnEcstaticDance es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en
qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de
manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.
Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en el cas del qual es
comunicarà aquesta circumstància als usuaris. En conseqüència, BcnEcstaticDance
no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el
cas que es presentin les causes anteriorment esmentades, i, per tant, en cap moment,
no es podran exigir responsabilitats a BcnEcstaticDance en aquest sentit.
3.2. Ús de la pàgina web
La utilització de la pàgina web de BcnEcstaticDance per qualsevol persona li atribueix
la condició d’usuari, el qual accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que

BcnEcstaticDance posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les
presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en tot cas, es compromet a no
utilitzar-los per a activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic.
Els usuaris poden descarregar els Continguts que desitgin de la pàgina web per a ús
privatiu no lucratiu i, quan sigui necessari, BcnEcstaticDance informarà l’usuari sobre
les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d’informació i
Continguts de la seva pàgina web. En aquest sentit, els usuaris s’hauran d’abstenir
d’obtenir, o intentar obtenir, els Continguts d’aquesta pàgina web per mitjans o
procediments diferents dels quals en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o
hagin indicat a l’efecte o dels que s’utilitzin habitualment a Internet.
Els Continguts de la pàgina web són posats a disposició dels usuaris per
BcnEcstaticDance com a informació pròpia o en el seu cas, de tercers. D’aquesta
manera, BcnEcstaticDance posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè
els Continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.
Quant als menors d’edat que vulguin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el
permís dels seus pares o tutors, que en tot cas seran els responsables dels seus
actes.
4.- PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
4.1. Continguts
Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament
enunciatiu els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, sons, músiques, signes
distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari (software),
links (enllaços) i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic
i codis font (referits de forma abreujada com els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual
de BcnEcstaticDance o, en el seu cas, de tercers, llevat que s’especifiqui el contrari.
Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i
industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de BcnEcstaticDance o de tercers.
Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació
pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retramesa, descàrrega o la
utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol
d’aquests continguts i drets, llevat els casos que estigui legalment permès, és a dir,
autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels
Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o
pedagògiques, els usuaris poden adreçar-se a hola@ecstaticdancebarcelona.com
No obstant el paràgraf anterior, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia
privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus
sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de
desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de
distribució, modificació, alteració o descompilació.
4.2. Enllaços des d’aquesta pàgina web
Els vincles d’aquesta pàgina web a pàgines web de tercers se subministren
exclusivament com una utilitat per als usuaris, els quals, en utilitzar aquests enllaços,
surten de la pàgina web de BcnEcstaticDance. Per tant, l’ús d’aquests enllaços porta
els usuaris a pàgines web de les quals BcnEcstaticDance no n’és titular ni en cap cas
responsable jurídic.4.- RESPONSABILITATS
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que
BcnEcstaticDance o tercers puguin patir com a conseqüència de l’incompliment de
qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o en el seu cas, en les
condicions particulars que siguin d’aplicació.
BcnEcstaticDance no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips
informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè
aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de BcnEcstaticDance de controlar
l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós.
BcnEcstaticDance no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços,
pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web i per tant, no es fa
responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització,
indisponibilitat, error o inutilitat dels mateixos.
5.- PROTECCIO DE DADES
Tractament de dades de caràcter personal. D’acord amb la normativa vigent aplicable
en matèria de protecció de dades, tota informació rebuda dels usuaris serà tractada
amb la màxima confidencialitat. En compliment d’allò que preveu la Llei Orgànica
15/199 de 13 de desembre, de protecció de dades personals i reglamentació
complementària, així com la Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la societat de la
informació i comerç electrònic, s’informa als usuaris que les dades personals que
facilitin seran incorporades a un fitxer automatitzat del qual és titular
BcnEcstaticDance, i seran utilitzades exclusivament per la finalitat per a la qual han
estat recollides.
Els usuaris que facilitin les seves dades, consenten expressament la cessió a tercers
de les seves dades, sempre en el marc de les finalitats per les quals han estat
recollides.
Els usuaris respondran en tot cas de la veracitat de les dades facilitades.
En tots els casos, els cessionaris podran exercir els seus drets d’oposició, accés,
rectificació i cancel·lació, enviant un correu electrònic a
hola@ecstaticdancebarcelona.com
6.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
El present Avís Legal queda subjecte a la legislació espanyola vigent aplicable. Per a
la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta
pàgina web, els usuaris i BcnEcstaticDance se sotmeten expressament als jutjats i
tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els
pogués correspondre.